Strona główna/MZGK/Działalność

Działalność

 1. Powstanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
  Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi powstał 01.06.2008 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi.
  Akt założycielski stanowi uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/471/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 2. Forma organizacyjna
  Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej stanowi jednostkę organizacyjną miasta i podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego działalnością.
 3. Siedziba
  Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ma swoją siedzibę w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12
  Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świat i dni wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00
 4. Zakres działania
  Zgodnie ze statutem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi jest jednostką budżetową Gminy Czeladź.
  Do zakresu działania zarządu należy:
  • sprawowanie zarządu nad drogami gminnymi w mieście, w tym bieżące utrzymanie dróg w szczególności poprzez:
   1. naprawę nawierzchni dróg,
   2. naprawę nawierzchni chodników,
   3. oznakowanie poziome i pionowe dróg,
   4. oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków
  • przygotowanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór w trakcie realizacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego Miasta,
  • oświetlenie miejskie,
  • utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, małej architektury (place zabaw, fontanny, klomby, rzeźby, itp.)
  • administrowanie cmentarzem komunalnym i targowiskiem miejskim,
  • wykonanie na zlecenie i na rzecz Gminy innych usług i zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
  • zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej – place, skwery, parkingi publiczne, pylony reklamowe,

   Zarząd może wykonywać usługi i zadania z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz innych podmiotów w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia komunalne o jakich mowa w ustawie o samorządzie gminnym.
 5. Finansowania działalności
  Zadania wykonywane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej finansowane są ze środków budżetowych Gminy Czeladź. Czynione są starania o pozyskanie środków finansowych unijnych na realizacje infrastruktury miejskiej.
 6. Skargi i wnioski
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor MZGK lub jego Zastępca, w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00
do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.