Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 i 14 RODO


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowym może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@mzgk.czeladz.pl bądź listownie na adres wskazany w pkt 1.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 RODO:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a)
- przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c); 
- przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w Statucie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, co w szczególności obejmuje:

- Administrowanie cmentarzem komunalnym
- Realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
- Realizacja wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
- Realizacja płatności
- Wystawienie faktur, rachunków prowadzenie sprawozdawczości finansowej
- Obsługa skarg i wniosków

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne, windykacyjne.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
  (art. 6 ust.1 lit a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

  12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 

do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.