Plan finansowy

Plan finansowy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej na 2020 rok

Dochody
Dział Rozdzia Paragraf Nazwa Plan Netto
      RAZEM: 212 000,00
710     Działalność usługowa 200 000,00
  71035   Cmentarze 200 000,00
    0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00
  90017   Zakłady Gospodarki Komunalnej 12 000,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

 

Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Budżetu 2020
1 2 3 4 5
      RAZEM 55 641 152,00
600     Transport i łączność 27 767 363,00
  60016   Drogi publiczne gminne 2 965 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 000,00
      asfaltobeton ,beton 54 000,00
      tłuczeń piasek 20 000,00
      znaki drogowe 40 000,00
      wyroby metalowe 15 000,00
      farby lakiery 20 000,00
      wyroby betonowe 20 000,00
      materiały budowlane 5 000,00
      narzędzia 11 000,00
      kratki i pokrywy 15 000,00
      zabezpieczenie środków na SOTAK 5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 328 000,00
      metryki ulic 10 000,00
      nakładki 110 000,00
      oznakowanie poziome 27 000,00
      remonty kładek 65 000,00
      stabilizacja gruntówek 46 000,00
      projekt org ruchu 6 000,00
      przeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek 26 000,00
      naprawa sprzętu 18 000,00
      czyszczenie kanalizacj deszczowej i remont i inwentaryzacja 20 000,00
    4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 200,00
    4600 Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00
      Remont i budowa dróg 600 000,00
      3 Kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego projekt - 160 000,00  
      Kilińskiego projekt - 2 000,00  
      Ogrodowa projekt - 110 000,00  
      Budowa parkingów 100 000,00
      Remont i budowa chodników 100 000,00
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Budowa ul. Scheiblera 1 173 600,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Budowa ul. Scheiblera 456 400,00
  60095   Pozostała działalność 24 802 363,00
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      ATR 22 569 333,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      ATR 2 233 030,00
         
700     Gospodarka mieszkaniowa 17 013 341,00
  70095   Pozostała działalność 17 013 341,00
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej 280 800,00
      Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) 7 163 341,00
      Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) 2 500 000,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej 2 169 200,00
      Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) 4 400 000,00
      Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) 500 000,00
710     Działalność usługowa 155 000,00
  71035   Cmentarze 155 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00
      utrzymanie cmentarza 95 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 225 448,00
  90002   Gospodarka odpadami 50 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00
      likwidacja dzikich wysypisk, kosze 50 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 276 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 000,00
      sól 150 000,00
      piasek 15 000,00
      narzędzia 1 000,00
      worki 20 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00
      odbiór odpadów 90 000,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 785 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00
      osprzęt 4 000,00
      narzędzia ogrodnicze 2 000,00
      środki ochrony roślin 1 000,00
      humus ,kora itd. 1 000,00
      sadzonki do nasadzeń i cebulki, 2 000,00
      dmuchawa 5 000,00
      elementy placów zab 15 000,00
      ławki ,deski 10 000,00
      inne zakupy 25 000,00
      zakupy tężnia 40 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 660 000,00
      zieleń miejska 245 000,00
      zieleń parkowa 180 000,00
      kwiaty i bratki 180 000,00
      naprawy sprzętu 5 000,00
      inne usługi 25 000,00
      usługi tężnia 5 000,00
      place zabaw 15 000,00
      zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe 5 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00
      Prochownia - Skate Park 800 000,00, Parking - 200 000,00 1 000 000,00
      Budżet Obywatelski  
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
  90015   Oświetlenie ulic,placów i dróg 1 497 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00
      fontanny 10 000,00
      słupy 10 000,00
      drobne elementy elektryczne 45 000,00
      narzędzia 2 000,00
    4260 Zakup energii 1 050 000,00
      oświetlenie miasta 1 050 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00
      konserwacja 250 000,00
      usługi zwyżki i inne 30 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
  90017   Zakłady Gospodarki Komunalnej 6 217 448,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 119 000,00
      posiłki 50 000,00
      woda mineralna 6 000,00
      środki czystości 2 500,00
      ręczniki 1 500,00
      odzież rob 45 000,00
      sprzęt ochronny 2 000,00
      ekwiwalent pranie 6 000,00
      okulary 6 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 180 000,00
      wynagrodzenie 3 000 000,00
      jubileusze 60 000,00
      odprawy 120 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 240 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 000,00
      Składki na ubezpieczenia społeczne 650 000,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 80 000,00
      Składki na Fundusz Pracy 80 000,00
    4140 Wpłaty na PEFRON 80 000,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00
      znaczki,prasa 7 000,00
      komputery 25 000,00
      papier ksero, tonery, art. biur. 10 000,00
      środki czystości 9 000,00
      licencje 20 000,00
      paliwo 150 000,00
      części do pojazdów 20 000,00
      płyny do pojazdów 4 000,00
      mat.do konserw.poj 2 000,00
      akumulatory ,opony 8 000,00
      narzędzia 5 000,00
      inne zakupy 40 000,00
    4260 Zakup energii 61 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
      szczepienia p.żółtaczce, tężcowi 2 000,00
      badania lekarskie 3 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 815 800,00
      pomiary środowiskowe 1 500,00
      p.poż 1 500,00
      opłata środowiskowa 65 000,00
      operat wodnoprawny 6 000,00
      przeglady seperatorów 2 000,00
      czyszczenie seperatorów 45 000,00
      wywóz i unieszkoldliwienie odpadów 1 000,00
      przeglądy budowlane 1 000,00
      przeglądy sprzętów bhp 1 000,00
      analiza ścieków 1 000,00
      radcy 31 000,00
      informatycy 25 000,00
      konserwacje urządzeń 6 000,00
      oprogramowanie aktualizacje 20 000,00
      ochrona,gps 20 000,00
      usługi pocztowe 5 000,00
      naprawy poj 10 000,00
      wulkanizacja 5 000,00
      usługi ślusarskie 3 000,00
      przepompownia 300 800,00
      wynajem kabin sanitarnych 15 000,00
      inne usługi 70 000,00
      dosprzętowienie 180 000,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
    4430 Różne opłaty i składki 85 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 000,00
    4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00
    4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 8 648,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 20 000,00
      BHP 5 000,00
      szkolenia pracowników 15 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00
  90095   Pozostała działalność 400 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00
      Uzbrojenie terenów pod budownictwo  
      Mysłowicka 400 000,00
       
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 480 000,00
  92195   Pozostała działalność 480 000,00
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska 322 200,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
      Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska 157 800,00

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-02 11:07
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-02 11:20
Wytworzenie publikacji
Lisowski Łukasz 2020-10-02 11:20
Zatwierdzenie
Lisowski Łukasz 2020-10-02 11:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
25
do góry