Strona główna/Aktualności/Numer Pesel dla Obywateli Ukrainy (PL)

Numer Pesel dla Obywateli Ukrainy (PL)

16 Marca 2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Czym jest numer PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.

Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy

Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy:

 • którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 • którym nadano numer PESEL na ich wniosek.

Kim jest administrator danych

Administratorami są:

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź) - w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3:
 • odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności.

Kontakt z administratorem

Z administratorem - wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

 • mailowo na adres: ,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:

 • mailowo na adres: ,
 • przez formularz kontaktowy,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

 1. Administrator - wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez
 2. Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 • pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • mailowo na adres:
 1. Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
  • pisemnie na adres: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
  • mailowo na adres:

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:

 • wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,
 • udostępnianie ich w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

 • utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 • prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL,
 • udostępnianie danych w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:

 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są:

 1. Centralny Ośrodek Informatyki - na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 • służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 • podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 • kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.

Dane powyższym podmiotom udostępniają:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • Minister Cyfryzacji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

zgodnie z ich właściwością.

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
 • ministrowi właściwemu do spraw pracy,
 • ministrowi właściwemu do spraw rodziny,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.

 

Jak długo będą przechowywane dane

Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane.

Jakie masz prawa

Przysługuje ci prawo do:

 • dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
 • żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.

Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.