Regulamin

UCHWAŁA NR LXVIII/1016/2014 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie gminy miejskiej Czeladź

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz. 594) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r,, Nr 23. poz. 295) Rada Miejska w Czeladzi uchwala

§ 1. Uchwała się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Z chwilą wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LI/794/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 czerwca 2013 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Czeladzi.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi mgr Jolanta Moćko 

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1016/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZELADZI

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Cmentarz komunalny W Czeladzi zlokalizowany jest przy ul. Wojkowickiej i stanowi mienie gminne.

§ 2. Cmentarzem zarządza administrator, którego biuro znajduje się na terenie Cmentarza.

§3. Dane o administratorze cmentarza (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania) winny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarza.

§ 4. Wszelkie formalności związane z pochówkiem zmarłych oraz kwestie wynikające z niniejszego regulaminu załatwia administracja cmentarza komunalnego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od 7:00 do 12:00.

Rozdział 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA

§ 5. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

§ 6. Na terenie cmentarza zabrania się:

 1. przebywania osobom w stanie nietrzeźwym,
 2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 3. przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki,
 4. wprowadzania zwierząt,
 5. niszczenia grobów i pomników,
 6. samodzielnego wysadzania i usuwania drzew oraz krzewów, niszczenia rabat, zrywania kwiatów,
 7. rzucania śmieci i ich składowania poza miejscami wyznaczonymi,
 8. prowadzenia działalności handlowej.

§ 7. Cmentarz jest otwarty i przebywanie na nim jest dozwolone:

 1. w okresie wiosenno-letnim od 15 kwietnia do 15 października w godzinach od 7200 do 20200,
 2. w okresie jesienno-zimowym od 16 października do 14 kwietnia w godzinach od 7:00 do17:00,
 3. w dniu Święta Zmarłych w godzinach od 7:00 do 22:00.

§ 8.

 1. Na terenie cmentarza znajduje się kaplica.
 2. Księgę cmentarną prowadzi administrator. Księga zawiera dane osób, które zostały na cmentarzu pochowane.
 3. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu dokumentu określonego w art. 11 ust. 5 lub dokumentów określonych w art. 11 ust. 9 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jedynie w przypadku braku tych dokumentów, administrator ma prawo odmówić wykonania pochówku

§9. Pogrzeby odbywają się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do godziny 15:00, w soboty od godziny 10:00 do godziny 13:00.

§ 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, administrator umożliwi zorganizowanie pogrzebu winnych dniach i godzinach.

§ 11.

 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze administratora cmentarza, na podstawie przedłożonej karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Wieszanie nekrologów i innych ogłoszeń oraz reklam, dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych

§12. Rodzina lub uprawniony organ, instytucja zgłaszając pogrzeb określa sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.

Rozdział 3.

URZĄDZENIE GROBOW I ICH UTRZYMANIE

§ 13. Na terenie cmentarza urządza się następujące miejsca pochówku:

 1. groby ziemne zwykłe, przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,
 2. groby ziemne rodzinne, składające się z dwóch połączonych (bez przejścia pomiędzy nimi) w poziomie miejsc grzebalnych,
 3. groby murowane pojedyncze (jednokomorowe piwniczki),
 4. groby murowane pojedyncze z dwoma komorami,
 5. groby murowane dwumiejscowe, dwukomorowe,
 6. groby murowane dwumiejscowe, czterokomorowe,
 7. groby urnowe ziemne,
 8. nisze w ścianie urnowej,
 9. miejsca rezerwowane, stanowiące miejsce przeznaczone do pochowania określonej osoby, udostępniane za jej życia.

§ 14.

 1. Miejsce pochówku (groby ziemne, murowane oraz miejsca zarezerwowane pod groby) nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego, w szczególności dokonywanego w celach zarobkowych.
 2. Dopuszcza się możliwość zwrotu administratorowi cmentarza miejsc zarezerwowanych pod warunkiem dopełnienia wszelkich koniecznych formalności u administratora cmentarza. Rozliczeniu podlega wyłącznie oplata za miejsce pochówku.

§ 15. Poszczególne rodzaje grobów wymienione w § 13 sytuowane są na polach wskazanych zgodnie z planem cmentarza oraz wykazem pól w celu ujednolicenia zabudowy

§ 16. Osoby wykupujące na cmentarzu miejsca przyszłego pochówku do czasu wybudowania nagrobka zobowiązane są do utrzymania ich w należytym porządku z równoczesnym oznakowaniem tabliczką "REZERWACJA - MIEJSCE WYKUPIONE". Wykupienie miejsca pochówku w polu przeznaczonym na pomniki i grobowce zobowiązuje jednocześnie do wybudowania piwniczki.

§ 17. W przypadku zgłoszenia osoby uprawnionej rezygnacji z miejsca wolnego usytuowanego w obrębie grobu rodzinnego ziemnego rezygnacja zostanie przyjęta tylko pod warunkiem możliwości wykorzystania tego miejsca do wykonania oddzielnego miejsca pochówku z zachowaniem wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów, odległości od grobów sąsiednich.

§ 18. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to będzie podlegać likwidacji.

§ 19. Likwidacja istniejącego grobu jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej w biurze administratora cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

§ 20. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku administrator sporządza protokół.

§ 21. Porzucone Nagrobki z grobów likwidowanych administrator cmentarza usuwa z terenu cmentarza.

§ 22. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok winne miejsce, pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza po rezygnacji opiekuna grobu, a opiekunowi grobu zwraca się procentową część wniesionej opłaty pomniejszonej o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy użytkowania grobu.

§ 23. Wykonawca wykopu pod grób (wytwórca odpadu) lub nagrobka musi przedstawić administratorowi kserokopię karty przekazania odpadów zgodnie z Ustawą o czystości i utrzymaniu porządku w gminie albo wnieść dodatkową opłatę za wywóz i utylizację odpadów ustaloną przez administratora wg jego kalkulacji własnej.

§ 24. Utrzymywanie w należytym stanie kaplicy, wolnych kwater grzebalnych, alejek i ścieżek, drzewostanu, ogrodzenia cmentarza, punktu czerpalnego wody oraz systematyczne wywożenie odpadów należy do obowiązków administratora.

§ 25. Utrzymywanie w należytym stanie grobów, przestrzeni między grobami oraz zarezerwowanych miejsc należy odpowiednio do: osób uprawnionych do pochowania osoby zmarłej, oraz właścicieli zarezerwowanych miejsc.

§ 26. Odpady powstałe przy porządkowaniu grobów należy umieszczać w śmietnikach zlokalizowanych na terenie cmentarza.

§ 27. Administrator ma prawo wezwać pisemnie opiekuna grobu do usunięcia niewłaściwie usytuowanych lub rażąco nieestetycznych (uszkodzonych) elementów wyposażenia miejsca pochówku: roślin, ławek, rzeźb, płotków itp. Nie zastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie powyższych elementów przez administratora na koszt opiekuna grobu.

Rozdział 4.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG KAMIENIARSKICH I BUDOWLANYCH

§ 28. 1. Uprzedniego zgłoszenia administratorowi i uzyskania jego pisemnego zezwolenia wymaga:

 1. wykonanie wszelkiego rodzaju usług kamieniarskich i budowlanych
 2. budowa nagrobka wykraczającego poza granice powierzchni grobu,
 3. wjazd i poruszanie się po terenie cmentarza pojazdów, wózków transportowych, rowerów w celach związanych ze świadczeniem usług kamieniarskich i budowlanych oraz W wyjątkowych przypadkach wjazd innych pojazdów jest możliwy jak dla pojazdów świadczących usługi,
 4. przenoszenie i wynoszenie z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza,
 5. umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza,
 6. sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
 7. wykładanie przejść między grobami płytkami chodnikowymi, kostką brukową lub innymi materiałami.

§ 29. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 28 jest możliwe po dokonaniu wymaganych opłat, naliczonych przez administratora, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź

§ 30. Zgłoszenie robót winno zawierać:

 1. nazwę firmy, imię, nazwisko i adres wykonawcy,
 2. lokalizację i numer grobu,
 3. nazwisko i imię pochowanej osoby,
 4. wymiar nagrobka,
 5. rodzaj prac.

§ 31. Wszelkie roboty budowlane na cmentarzu mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w § 28 i uprzednim przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy przez administratora cmentarza.

§ 32. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje w formie pisemnego zezwolenia administratora cmentarza, które powinno zawierać zgodnie z załącznikiem nr 2:

 1. imię i nazwisko wykonawcy robót lub nazwę firmy,
 2. adres wykonawcy,
 3. lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej,
 4. rodzaj prowadzonych robot,
 5. wymiary wytyczonego miejsca,
 6. ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków przeznaczonych do wywozu,
 7. sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót,
 8. oświadczenie, w którym wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na cmentarzu zasad prowadzenia robót, w szczególności do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych (karta przekazania odpadu), a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

§ 33. Administrator cmentarza dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

§ 34. Administrator cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w§ 28 i 32 wykonawcy robót, który uprzednio wykonał roboty niezgodnie z warunkami zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez administratora cmentarza.

Rozdział 5.

Opłaty

§ 35.

 1. Opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym pobiera się w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź zał. nr 1 do zarządzenia.
 2. Ceny innych usług cmentarnych, świadczonych przez administratora cmentarza, z wyjątkiem usług kamieniarskich, nie mogą być wyższe niż określone wobowiązującym zarządzeniu Burmistrza Miasta Czeladź zał. nr 2 do zarządzenia.

§ 36. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobiera administrator.

§ 37. W przypadku tworzenia grobu rodzinnego (stanowiącego krotność grobu pojedynczego bez przejścia pomiędzy nimi) oplata za miejsce na grób rodzinny stanowi krotność oplaty za grób pojedynczy. Obowiązek wnoszenia opłaty za grób rodzinny istnieje do czasu likwidacji grobu rodzinnego.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 38. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu wyczerpujące znamiona przestępstwa lub wykroczenia podlegają karze przewidzianej w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń lub Ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§39.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. Z0 cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2011.118.687 j. t.) z późn. zmianami oraz stosownych aktów wykonawczych.

§ 40. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:

 1. schemat postępowania przy zgłoszeniu pochówku lub usługi budowlanej- zał. nr 1
 2. zezwolenie /protokół przekazania terenu/ - zał. nr 2
 3. protokół odbioru - zał. nr 3
do góry